سیستم خنک کننده ، گرمایش و برق را با هم ترکیب کنید